(od 1. 9. 2017)

 Tda: I. (Helena Obadalov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Obad

M
Obad

jL
Obad

Hv
Obad

Nv (Nv)
i

Szpm (Szpm)
Obad

   

Ev (Ev)
Mar
(Knih)

 

t

 

 

jL
Obad

M
Obad

AkK (Ak1)
Fer

Pr
Obad

Tv
Obad
(Tv)

SK (Sk1)
Kos
(Tv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

AkK (Ak2)
Neu
(Dru1)

 
S
t

 

 

jL
Obad

M
Obad

jL
Obad

Vv
Obad

 

SK (Sk2)
Kud
(Tv)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

 

t

 

 

jL
Obad

jL
Obad

Vv
Obad

Hv
Obad

       

 
P

 

 

M
Obad

jL
Obad

Pr
Obad

Tv
Obad
(Tv)

       

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: II.A (Lenka Kostelnkov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Kos

M
Kos

jL
Kos

Tv
Kos
(Tv)

Vv
Kos

Szpm (Szpm)
Obad
(210)

   

 

t

 

 

M
Kos

jL
Kos

Pr
Kos

AkK
Fer

 

SK (Sk1)
Kos
(Tv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

KerK (Kk1)
ru
(Vv)

 
S
t

 

 

jL
Kos

M
Kos

jL
Kos

Tv
Kos
(Tv)

Hv
Kos

SK (Sk2)
Kud
(Tv)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

 

t

 

 

M
Kos

jL
Kos

Pr
Kos

Hv
Kos

Nv (NvV)
i
(210)

     

Ev (Ev)
Kup
(MU)

 
P

 

 

jL
Kos

M
Kos

jL
Kos

Vv
Kos

       

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: II.B (Vladimra Kupkov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Kup

M
Kup

jL
Kup

Vv
Kup

 

Szpm (Szpm)
Obad
(210)

   

 

t

 

 

jL
Kup

M
Kup

jL
Kup

Tv
Kup
(Tv)

AkK
Fer

SK (Sk1)
Kos
(Tv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

KerK (Kk1)
ru
(Vv)

 
S
t

 

 

M
Kup

jL
Kup

Pr
Kup

Hv
Kup

Vv
Kup

SK (Sk2)
Kud
(Tv)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

 

t

 

 

jL
Kup

M
Kup

jL
Kup

Tv
Kup
(Tv)

Nv (NvV)
i
(210)

     

Ev (Ev)
Kup
(MU)

 
P

 

 

jL
Kup

M
Kup

Pr
Kup

Hv
Kup

       

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: III. (Pavla Polkov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Pol

M
Pol

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

Pr
Pol

Tv
Pol
(Tv)

Szpm (Szpm)
Obad
(210)

   

Aj (Aj2)
Neu

 

t

 

 

M
Pol

jL
Pol

Hv
Pol

jL
Pol

 

KerK (Kk1)
ru
(Vv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

 
S
t

 

 

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

jL
Pol

M
Pol

Nv (Nv)
Ram

jL
Pol

KerK (Kk2)
ru
(Vv)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

Aj (Aj2)
Neu

Ev (Ev)
Pol
(Knih)

 

t

 

 

jL
Pol

M
Pol

Tv
Pol
(Tv)

Pr
Pol

jL
Pol

SKf (Skf)
Jan
(Tv)

   

 
P

 

 

M
Pol

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

jL
Pol

Vv
Pol

Vv
Pol

     

Aj (Aj2)
Neu

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: IV. (Marie Kudlov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Kud

M
Kud

jL
Kud

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

P
Kud

Szpm (Szpm)
Obad
(210)

Kyt (Kyt1)
Ji

 

Aj (Aj2)
Neu

 

t

 

 

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

jL
Kud

Tv
Kud
(Tv)

M
Kud

Vv
Kud

KerK (Kk1)
ru
(Vv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

Aj (Aj2)
Neu

 
S
t

 

AkK (Ak)
Skal

jL
Kud

M
Kud

Vl
Kud

jL
Kud

Hv
Kud

Knd (Knd)
Mar
(JU)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

KerK (Kk2)
ru
(Vv)

 

t

 

 

M
Kud

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

jL
Kud

Nv (Nv)
Kud

P
Kud

SKf (Skf)
Jan
(Tv)

   

Aj (Aj2)
Neu

Ev (Ev)
Kop
(MU)

 
P

 

 

jL
Kud

Tv
Kud
(Tv)

Vl
Kud

M
Kud

Vv
Kud

     

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: V. (Milue Goldov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

jL
Gol

M
Gol

Vl
Ji

P
Ji

Vv
ru
(Vv)

Vv
ru
(Vv)

Kyt (Kyt1)
Ji
(213)

 

 

t

 

 

jL
Gol

M
Gol

jL
Gol

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

Hv
Kos

KerK (Kk1)
ru
(Vv)

Schk (k)
Zem
(311)

 

Aj (Aj2)
Neu

 
S
t

 

 

jL
Gol

M
Gol

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

Aj (Aj2)
Neu

Tv
Kop
(Tv)

Knd (Knd)
Mar
(JU)

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

Inf (Inf1)
i
(Po)

Inf (Inf2)
i
(Po)

KerK (Kk2)
ru
(Vv)

 

t

 

 

jL
Gol

M
Gol

jL
Gol

Ev (Ev)
Kop
(MU)

Tv
Kop
(Tv)

SKf (Skf)
Jan
(Tv)

Szps (Szps)
Obad
(210)

 

Nv (Nv)
i

 
P

 

 

M
Gol

jL
Gol

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

P
Ji

Vl
Ji

     

Aj (Aj2)
Neu

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: VI. (Jana Berntkov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

Z
Ji

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

Tv
Kop
(Tv)

M
Ber

D
Koc

P
Koc

PsV (Ps)
Ber
(Po)

S: P (P1)
i
(Dl)

S: P (P1)
i
(Dl)

Aj (Aj 2)
Neu

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

 

t

 

PsK (Psk)
Ber
(Po)

Ev (Ev)
Kop
(MU)

jL
Tvar

F
Jan
(F+Ch)

S: Inf (Inf1) i (Po)

S: Inf (Inf1) i (Po)

AkV (Ak)
Fer
(JU)

Schk (k)
Zem

 

S: Rv (Rv1) ru (Vv)

S: Rv (Rv1) ru (Vv)

Nv (Nv)
i

L: Inf (Inf2) i (Po)

L: Inf (Inf2) i (Po)

L: Rv (Rv2) ru (Vv)

L: Rv (Rv2) ru (Vv)

 
S
t

 

 

P
Koc

M
Ber

Ov
Koc

D
Koc

jL
Tvar

Hv
Tvar

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

 

t

 

 

jL
Tvar

Tv
Kop
(Tv)

M
Ber

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

Vv
ru
(Vv)

Vv
ru
(Vv)

SKf (Skf)
Kop
(Tv)

 

Aj (Aj 2)
Neu

Szps (Szps)
Obad
(210)

 
P

 

 

M
Ber

Ov
Koc
(313)

jL
Tvar

F
Jan
(F+Ch)

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

Z
Ji

Kyt (Kyt2)
Ji

 

Aj (Aj 2)
Neu

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: VII. (Lucie Tvarkov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

F
Jan
(F+Ch)

M
Ber

Nj (Nj)
Kop

Z
Ji

Ev (Ev)
Kop
(Knih)

PsV (Ps) Ber (Po)

S: P (P1)
i
(Dl)

S: P (P1) i (Dl)

L: Uv (Uv) ru (Vv)

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

Aj (Aj 2)
Neu

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Nv (Nv)
i

L: P (P2) i (Dl)

 

L: P (P2)
i
(Dl)

 

 

t

 

PsK (Psk)
Ber
(Po)

M
Ber

Tv
Kop
(Tv)

D
Koc

jL
Tvar

jL
Tvar

AkV (Ak)
Fer
(JU)

Schk (k)
Zem
(311)

 

 
S
t

 

 

M
Ber

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

jL
Tvar

F
Jan
(F+Ch)

Vv
ru
(Vv)

P
Koc

 

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

Aj (Aj 2)
Neu

 

t

 

 

Nj (Nj)
Kop

jL
Tvar

Aj (Aj 1)
Mar
(JU)

Ov
Koc

D
Koc

Hv
Tvar

SKf (Skf)
Kop
(Tv)

 

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Aj (Aj 2)
Neu

Szps (Szps)
Obad
(210)

 
P

 

 

jL
Tvar

S: Rv (Rv1) ru (Vv)

S: Rv (Rv1) ru (Vv)

M
Ber

Tv
Kop
(Tv)

P
Koc

Kyt (Kyt2)
Ji
(311)

 

S: Inf (Inf1) i (Po)

S: Inf (Inf1) i (Po)

L: Rv (Rv2) ru (Vv)

L: Rv (Rv2) ru (Vv)

L: Inf (Inf2) i (Po)

L: Inf (Inf2) i (Po)

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: VIII. (Martina rubaov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

Tv
Kop
(Tv)

Z
Ji

F
Jan
(F+Ch)

D
Koc

jL
Tvar

Ch
Ber
(F+Ch)

AkV (Ak) Neu

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

PsV (Ps) Ber (Po)

L: Uv (Uv) ru (Vv)

L: P (P2)
i
(Dl)

L: P (P2) i (Dl)

 

t

 

PsK (Psk)
Ber
(Po)

Vv
ru
(Vv)

M
Ber

Nj (Nj)
Kop

P
Koc

Aj (A1)
Mar
(JU)

Ov
Koc

Schk (k)
Zem
(311)

 

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Aj (A2)
Neu

 
S
t

 

 

jL
Tvar

jL
Tvar

F
Jan
(F+Ch)

M
Ber

D
Koc

Ev (Ev)
Kop
(315)

MpV (Mp)
Ber

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

Nv (Nv)
i

 

t

 

 

M
Ber

Rv (Rv1)
ru
(Vv)

Nj (Nj)
Kop

jL
Tvar

Ch
Ber
(F+Ch)

Aj (A1)
Mar
(JU)

SKf (Skf)
Kop
(Tv)

 

Rv (Rv2)
i

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Aj (A2)
Neu

Szps (Szps)
Obad
(210)

 
P

 

 

Tv
Kop
(Tv)

jL
Tvar

Z
Ji

Aj (A1)
Mar
(JU)

M
Ber

Hv
Tvar

Kyt (Kyt2)
Ji
(311)

 

Aj (A2)
Neu

 

(od 1. 9. 2017)

 Tda: IX. (Kamila Neuwerthov) 

 

0
7:00- 7:45

1
8:00- 8:45

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
14:05-14:50

8
14:55-15:40

 
P
o

 

 

D
Koc

Tv
Kop
(Tv)

jL
Tvar
(311)

jL
Tvar

M
Ber

Z
Ji
(315)

PsV (Ps)
Ber
(Po)

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

L: Uv (Uv)
ru
(Vv)

L: P (P2)
i
(Dl)

L: P (P2)
i
(Dl)

 

t

 

PsK (Psk)
Ber
(Po)

P
Koc

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

jL
Tvar
(311)

M
Ber

Ch
Ber

Hv
Tvar

AkV (Ak)
Fer
(JU)

 

Aj (Aj2)
Neu

Schk (k)
Zem
(311)

 
S
t

 

 

Nj (Nj)
Kop

F
Jan

Vv
ru
(Vv)

Vv
ru
(Vv)

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

Ev (Ev)
Jan
(MU)

MpV (Mp)
Ber
(314)

KarK (Kar)
Mach
(Tv)

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Aj (Aj2)
Neu

Nv (Nv1)
Ram

 

t

 

 

D
Koc

M
Ber
(311)

jL
Tvar

Ch
Ber

Aj (Aj1)
Mar
(JU)

Ov
Koc
(315)

SKf (Skf)
Kop
(Tv)

 

Aj (Aj2)
Neu
(311)

Szps (Szps)
Obad
(210)

 
P

 

 

Z
Ji

M
Ber

Tv
Kop
(Tv)

Nj (Nj)
Kop
(311)

Rv (Rv1)
ru
(Vv)

Rv (Rv1)
ru
(Vv)

Kyt (Kyt2)
Ji
(311)

 

Rj (Rj)
ru
(Vv)

Rv (Rv2)
i
(Po)

Rv (Rv2)
i
(Po)

Zpracovno v systmu Bakali