baner pod záhlavím

Základní informace

název školy

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

sídlo

Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice
Mapa, kde nás najdete

právní forma

školská právnická osoba

zřizovatel

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám.1, 728 02 Ostrava 1, zřizovací listina č. j. 843/06/SK ze dne 28. února 2006 nahrazující původní zřizovací listiny a jejich dodatky.

datum zahájení činnosti

1. 9. 1993

49 588 656

RED_IZO

600 001 695

součásti školy

základní škola: IZO: 108 046 184
školní družina: IZO: 110 008 774
školní klub: IZO: 150 077 777
školní jídelna - výdejna: IZO: 110 500 482

statutární orgán

ředitel školy - Ing. Pavel Janek, psát e-mail (zdislava (zavináč) zdislava.net)

telefon, fax

+420 556 821 457, mobil 731 175 657

bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Kopřivnice, č. účtu: 1127548801/0100

Bezhotovostní platba pro rodiče:

Je možno využít při platbě větších částek (škola v přírodě, výlet apod.). V případě více sourozenců je nutno zaplatit za každého sourozence zvlášť!
Určenou částku je možno zaslat na účet školy: 1127548801/0100,
jako variabilní symbol uveďte: datum narození žáka (např.: 13011999),
do zprávy pro příjemce uveďte: jméno žáka (Karel Novák).

DIČ

CZ 49 588 656

nejdůležitější předpisy:

" Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
" Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
" Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
" Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
" Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
" Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
" Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách, ve znění vyhlášky 672/2004 Sb.
" Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
" Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraniční školou
" Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
" Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
" Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
" Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
" Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
" Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
" Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
" Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávácími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
" Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
" Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
" Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
" Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
" Vyhláška č 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
" Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
" Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy. Ústně lze podat žádost telefonicky nebo na sekretariátu školy. Elektronickou poštou lze podat žádost na zdislava@zdislava.cz

sazebník úhrad za poskytování informací:

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
Sazebník výše úhrad: cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí
černobílá formát A4
" jednostranná kopie z volných listů 1,50 Kč
" oboustranná kopie z volných listů 2,50 Kč
" jednostranná kopie z vázaných předloh 2,00 Kč
" oboustranná kopie z vázaných předloh 3,00 Kč
černobílá formát A3
" jednostranná kopie z volných listů 2,10 Kč
" oboustranná kopie z volných listů 3,00 Kč
" jednostranná kopie z vázaných předloh 2,50 Kč
" oboustranná kopie z vázaných předloh 4,00 Kč
" cena technického nosiče, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to: CD ROM 35,00 Kč
" cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku běžný formát A4 černobílý 1,00 Kč/stránka
" poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
" osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 30 minut za každou započatou půlhodinu 60,00 Kč