baner pod záhlavím

Projekty

Informace k probíhajícímu projektu, výzva č.22


Projekt „Cesta ke vzdělání", šablony pro MŠ a ZŠ, výzva 22
Publicita

Naše škola se od února 2017 zapojila do výzvy č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“. Z prostředků tohoto projektu bude po dobu dvaceti měsíců financována školní psycholožka. Psycholožka bude na naší škole pracovat na poloviční úvazek a bude pomáhat při řešení výchovných a výukových problémů žáků, při péči o integrované žáky, apod.
Tento projekt také usnadní zavádění výuky matematiky metodou Hejného v naší škole a umožní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze. Celkový rozpočet projektu je 684 tisíc korun.

3. března 2017

Informace k probíhajícím projektům výzva 56 a výzva 57

Projekt „Cesta k porozumění", jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele výzva 56
Projekt „Cesta k dovednostem“, rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně výzva 57

12. října 2015

projekt EU peníze školámZapojili jsme se do projektu MŠMT "EU - Peníze školám". web MŠMTV průběhu projektu jsme vytvořili výukový materiál který nabízíme ke stažení:

Člověk a jeho svět EU-ČaJS-1-36

Čtenářská gramotnost EU-ČT-1-36

Finanční gramotnost EU-FG-1-72

Matematika - aritmetika EU-M-1-36

Matematika - geometrie EU-M-37-72


logo Techno Projekt TECHNO 2012

Dne 19. 11. 2009 byla zahájena realizace vzdělávacího projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry, kde vystupujeme v roli partnera projektu. Kliknutím na odkaz otevřete stránky s podrobnými informacemi o projektu. Projekt TECHNO 2012

¨

Projekty z uplynulých let

Projekt EVVO

Projekt naší školy „Poznáváme perly regionu Podbeskydí“ s rozpočtem 62 000 Kč byl přímo podpořen komisí MŠMT ČR.

Anotace:
- Projekt se zaměřuje na chráněné druhy a chráněná území regionu Podbeskydí.
- Umožní žákům moderní formou výuky seznamovat se s chráněnými druhy rostlin a živočichů.
- Vybavit školní knihovnu kvalitními encyklopediemi včetně klíčů k určování druhů.
- Podpoří možnost samostatné práce žáků při poznávání vzácností regionu, ve kterém žijí.

Poznámka:
EVVO - Rozvojový program MŠMT ve školním roce 2007/08 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách

Elektronický herbář
Projekt Elektronický herbář s názvem Rostliny v mém okolí je určen pro výuku prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

Tisková zpráva:
Elektronický herbář je multimediální zpracování digitálních fotografií rostlin,které se vyskytují v životním prostoru člověka. Rostliny jsou v programu uspořádány do šesti oblastí podle místa, kde rostou (ekosystémů): u vody, v lese, na poli, louce, lidská sídla, rostliny užitkové, rostliny okrasné. Na takto zvolené členění navazuje učivo přírodopisu na druhém stupni, kde je stěžejní část botanického učiva věnována ekosystémům. Program nabízí dětem zvolit si úroveň obtížnosti podle vlastních schopností a aspirační úrovně. Úrovní je celkem 5 (lehká….) Záměrně není zvoleno rozdělení rostlin podle ročníků, aby byl zachován princip individuálního přístupu k dětem. Úrovně však v hrubých rysech respektují vždy rozsah učiva jednoho až dvou ročníků. Rostliny v programu nejsou řazeny abecedně, aby nepodporovaly mechanickou paměť.

Dílo vzniklo jako pilotní projekt SIPVZ 1068P2005 za přispění dotace MŠMT.


Lašské písně a zvyky
Tento projekt nabízí informace o regionální lašské kultuře a slouží jako školní výukový materiál.

Tisková zpráva:
Tento výukový program Lašské písně a zvyky je vhodný pro žáky 3. – 9. třídy. Lze jej využít ve vyučovacích předmětech: český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, zeměpis, dějepis, přírodověda, přírodopis, německý jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova, občanská a rodinná výchova. Tento výukový program je doplňkem k vyučování, hodí se k přípravě a zpracování projektů. Je vhodné spojit jej s návštěvou některého z muzeí. Pomáhá k uvědomování si regionálního cítění, zvláštností v řeči, zvyků, tradic. Rozvíjí práci s mapou, zabývá se vystěhovalectvím a problematikou prolínání menšinových kultur. Umožňuje žákům práci s lidovou písní: instrumentální doprovod, zpěv v jednohlasu bez doprovodů nebo harmonické vedení druhých hlasů. Kéž by Vám tento program přinesl hodně radosti, úspěchů, motivace, tvůrčího zápalu. Dětem pak zájem o lidovou kulturu a tradice, regionální cítění a hrdost.

Dílo vzniklo jako pilotní projekt SIPVZ 1075P2005 za přispění dotace MŠMT.


Po stažení *.zip souboru rozbalte a program spusťte souborem !start.pps.

SIPVZ